Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Referat fra Generalforsamling 2014

1 Valg af dirigent

John Appelquist blev valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2 Valg af referent

Bjarne Pedersen blev valgt til referent

3  Formandens beretning v/ Hans Jørgen Hansen

Formandens beretning indeholdt en redegørelse for de traditionelle aktiviteter, en redegørelse for ekstraordinære udgifter i årets løb, en redegørelse for facaderenoveringen af ishuset og vores engagement i Visit Nordsjællands aktiviteter omkring Liseleje.

3.1 Løbende aktiviteter

Formanden gennemgik årets traditionelle aktiviteter. I hovedtræk:

 • Vildt på Havtyren okt. 2014
 • Andespil okt. 2013
 • Juletræer
 • Strandrensning
 • Sct. Hans Bål og fyrværkeri
 • Familiedag

På nær Sct Hans, har alle aktiviteter været en stor succes med stor deltagelse. Omsætningen til Sct. Hans var desværre langt under det forventede.

Kommentarer:
Der blev rejst spørgsmål vedrørende omkostningerne  til fyrværkeri til Sct. Hans bålet

3.2 Økonomi

Basket-boldbane
Liseleje Borgerforening har afholdt udgifter til renovering af basket-boldbanen.

Løbende vedligeholdelse af parken

 Omkostninger til vedligeholdelse af parken har været stigende – især pga. den nu ikke længere gældende aftale med Halsnæs Kommune om vedligeholdelse af parken.

Havtyren

Den endelige aftaler omkring finansiering af havtyrens etape 2 er endnu ikke afklarede.  Liseleje Borgerforening har igangværende dialog med de involverede instanser omkring sagen.

3.3 Særlige Aktiviteter

Parken i Liseleje

Liseleje Borgerforening har indgået aftale med Halsnæs Forsyning om en  engangskompensation for Halsnæs Forsynings brugsret til et areal i Liseleje Park hvor pumpeanlæg og rørledning for hoved kloarken i Liseleje er placeret.

Lokalplan for det centrale Liseleje

Liseleje Borgerforening har deltaget aktivt i debatten omkring foråret lokalplanforslag for det gamle Liseleje. Efter et borgermøde arrangeret af Liseleje Borgerforening, har borgerforeningen opsummeret de mange ønsker fra ejere af ejendomme i området. Borgernes ønsker er i stort omfang indarbejdede i den endelige lokalplan.

Visit Nordsjælland

Liseleje Borgerforening har i året løb deltaget i Visit Nordsjællands aktiviteter omkring projektet Liseleje som badeby. Formålet med engagementet har været at påvirke udviklingen af Liseleje som turistmål set fra et Liseleje synspunkt. Bestyrelsen ønsker desuden, at bestræbelserne på at anvende Liseleje, og stranden ved Liseleje  som en af Halsnæs kommunes turistattraktioner medfører, at Halsnæs kommune deltager i udvikling af Liseleje.

Renovering af ishuset

Med hjælp fra Kalkleverandøren Nordisk NHL og Stark I Frederiksværk, har Liseleje Borgerforening gennemført en facaderenovering af ishusets facader. Baggrunden var, at der ved det årlige bygningseftersyn desværre måtte konstateres, at ishuset vægge var med begyndende nedbrydning. Renoveringen er udført efter aftale med Naturstyrelsen.

3.4 Aktiviteter i det kommende år

Løbende aktiviteter

De traditionelle aktiviteter fortsættes selvfølgelig.

Borgermøde omkring turismeudvikling

Bestyrelsen vil fortsat deltage i processen omkring udviklingen af turismeudviklingen af Liseleje. Når indholdet af Visit Nordsjællands udkast til en potentialeplan er kendt, vil bestyrelsen tage initiativ til afholdelse af et borgermøde, således at alle synpunkter omkring Liseleje som turistmål kan indarbejdes i den endelige plan.

Ishuset

Bestyrelsen vil arbejde på nye aktiviteter omkring ishuset. Herunder indsamling af diverse historisk materiale, således at ishuset kan blive Danmarks mindste museum.

Aktiviteter i byen

Bestyrelsen vil gerne støtte nye initiativer til Liselejes fælles gavn. Bestyrelsen vil desuden tage initiativ til afholdelse 1-2 ny fælles-arrangementer i sommerperioden.

Beslutninger

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

4 Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet 2014-2014 blev fremlagt af forretningsføreren (John Appelqvist). Forretningsføreren bemærkede, at regnskabet er positivt med et beskedent overskud på årets resultat.

Beslutning

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5 Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.

Forslag fra Bestyrelsen – kontingentforhøjelse

Bestyrelsen har foreslået at medlemskontingent forhøjes til:

 • Enkelt medlemskab 200,- DKK / år
 • Dobbelt medlemskab 300,- DKK / år
 • Virksomhedskontingent 200,- DKK / år
 • Ishus kontingent 500,- / DKK/år

Forslaget om kontingentforhøjelse begrundes af bestyrelsen med almindeligt stigende udgifter, især til vedligeholdelse af parken og med henvisning til ønske om støtte til nye aktiviteter jf. formandens beretning.

Kommentarer

Forslaget om kontingentforhøjelse blev drøftet. Specielt blev der i forsamlingen diskuteret muligheden for medlemsfrafald på grund af forhøjet kontingent.

Beslutning

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget

6 Valg af bestyrelsen

Til bestyrelsen blev valgt:

Conni Juhl
Berit Jendal
Holger Garmond
Ole Holstein - Ole Holstein blev valgt som kasserer

Bemærkning

John Appelquist har ikke ønsket at fortsætte som forretningsfører. Det er derfor besluttet, at Borgerforeningens økonomi fremover varetages af en kasserer.

Beslutning

Alle blev enstemmigt valgt

7 Valg af bestyrelsessuppleanter

Palle Henriksen
Anuska Andersen

8 Valg af revisorer

Leif Boss-Henrichsen
Lone Heileman

9 Valg af revisorsuppleanter

Arne Klausen
Bente Jepsen

10 Eventuelt

Under punktet eventuelt blev forskellige forslag og ønsker fra medlemmer drøftet. I hovedpunkter:

 • Bænke ved stranden
 • Ønske om Pétanque-bane i parken
 • Ekstra strandrensningsdag
Kommentarer
Bestyrelsen følger op på medlemmernes ønsker i den kommende periode.

Underskrift

John Appelqvist
 
Du er her: Forside Praktisk info Diverse referater mm