Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 08 Oktober 2015

 

65 borgere mødte op til generalforsamling på Papillon d. 08 oktober 2015

A. Valg af dirigent: Ole Holstein, medlem af borgerforeningens bestyrelse blev valgt som dirigent.

B. Valg af referant: Conni Juhl, medlem af borgerforeningens bestyrelse.

C. Formandens beretning v/Hans Jørgen Hansen

a. Formanden berettede om borgerforeningen traditionelle og populære aktiviteter, som er meget besøgte. Her kan bl.a. nævnes vildt på havtyren samt andespil.

Derudover berettede Hans Jørgen Hansen følgende:

1. Kommunen har overtaget forpligtelsen med vedligehold af blomster på torvet

2. Strandrensningen denne sommer som skal være symbol for omtanke for miljøet blev foretaget af 70 frivillige, der indsamlede 500 kg affald. Flot, men ærgerligt der er så meget affald på vores skønne strand område.

3. Udvidelse af havtyren har i 2012 kostet ca. 250.000 kr., hvilket har været et stærkt aktiv for Liseleje. Vi har i første omgang fået afslag på udbetaling af det ansøgte og bevilgede tilskud til projektet fra Natur- og Erhversstyrelsen på 125.000,- kr. til projektet ”Attraktive levevilkår i Landdistrikterne”. Der blev d. 12-05-2015, indsendt klage vedrørende afgørelsen i samarbejde med LAG den lokale aktionsgruppe i Halsnæs og Halsnæs Kommune som er gået ind for at hjælpe os i sagen. Vi afventer nu endeligt svar fra Natur- og Erhvervsstyrelsen.

Vi arbejder derfor stadigvæk på at få økonomien på plads i forbindelse med havtyren projekt.

4. Vi har fået installeret vand ved Ishuset, hvilket er en stor succes for badegæster samt hunde som har brug for en tår vand. Vandhanen er i øvrigt frostsikret.

5. Vedligeholdelse af parken afholdes fremover af Borgerforeningen, og vi har modtaget 100.000 kr. i kompensation for at Halsnæs Forsyning kan få adgang til pumpen i parken. Projektet har været langvarigt og udgifter til advokat har Halsnæs Forsyning også betalt.

6. De er p.t 9 fritidsfiskere som bruger Ishuset til opbevaring af fiskeudstyr. De betaler hver især 25 kr. pr. mdr.

7. Borgerforeningens hjemmeside har været gået ned, og var uheldigvis ikke oppe og køre op til generalforsamlingen hvormed nye informationer dermed ikke var tilgængelige. Dette er nu på plads, og hjemmesiden virker igen.

8. Korrekte opslag om arrangementer skal være tilgængelige på de opslagssteder som bruges i byen.

9. I samarbejde med TV2-vejr, har Liseleje Borgerforening og Liseleje

Erhvervsforening besluttet at undersøge muligheden for at opsætte Vejr Webcam i Liseleje. Projektet er en del at TV2`s strategi for udgivelse af landsdækkende lokale vejrudsigter. Som det fremgår af allerede opsatte Webcam løsninger, viser TV2 dagligt lokale ”vejrbilleder” fra forskellige egne af Danmark. Liseleje Borgerforening og Erhvervsforeningen har vurderet, dette vil kunne medvirke til vores fortsatte bestræbelser på at synliggøre og ”brande” Liseleje (og Halsnæs i øvrigt).

I sommerperioden er der daglig opdatering af det lokale ”strandvejr” selvfølgelig af stor betydning for tiltrækning af badegæster for opland, Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Liseleje er den eneste by på Nordkysten som er blevet tilbudt at medvirke i dette projekt.

Med nærværende beskrivelse har vi ansøgt Halsnæs Kommunes Erhverv og Turistfremme pulje om midler til gennemførelse af projekt Webcam.

10. Medlemmer – 40 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Det er flot, men vi vil arbejde på at få endnu flere til næste år.

11. Liseleje er blevet tildelt en kulturpris for Halsnæs 2016 af Kultur Kraft Foreningen.

Rigtig flot!

12. Liseleje Borgerforening vil fortsætte med en markant markedsføring af Liseleje, for at sætte Liseleje endnu mere på landkortet. Vi vil arbejde videre med nye tiltag og til stadighed være på forkant med udviklingen af Liseleje.

Vi vil desuden arbejde på at få noget igen for de penge som Halsnæs Kommune modtager i ejendomsskatter i Liseleje – penge som bl.a. kan bruges til at gå i gang med Masterplanen, som snart er 10 år gammel.

13. Der er mange aktiviteter som pågår i årets løb i Liseleje, og der mangler hjælpere til at give en hånd med i borgerforeningen.

Projekter 2016:

Der arbejdes forsat på at lave hverve kampagner for nye medlemmer.

Vi arbejder på at få Ishuset til at være et mini museum, og har fået bevilget 15.000 kr. fra Halsnæs Kommune Erhverv og Turistfremme pulje til dette projekt.

Fornyelse af Torvet i Liseleje – Er igangsat i samarbejde med Halsnæs Kommune, hvor der er ansøgt midler til medfinansiering gennem Realdania, og det er vigtigt Liseleje støtter op og medvirker i dette projekt.

Liseleje uge 30. – vi håber på dette projekt er kommet for at blive. Stor succes for Liseleje.

Borgerforeningen vil gerne medvirke og støtte op om uge 30 arrangementer – Bestyrelsen har besluttet, at Borgerforeningen er medarrangør til 1 musik arrangement i Parken.

Anvendelse af Parken:

Bestyrelsen har vedtaget et vederlag for eksterne aktørers anvendelse af parken.

Spørgsmål fra borgere til formandens beretning:

Hjertestarter – Blev desværre ikke nævnt i beretningen, men helt klart et godt initiativ etableret af borgerne via FB.

Vedr. Webcam – Borgerforeningen blev spurgt om at undersøge muligheden for installation af webcam på strand hotellets tag. Naboer skal høres i denne sammenhæng og det skal undersøges hvor det bedst kan placeres uden gene.

Formandens beretning med de mange punkter, blev godkendt af forsamlingen.

Regnskab

Der er pt 539 betalende medlemmer til Borgerforeningen.

Da bestyrelsen sidste år foreslog og fik vedtaget stigningen af kontingentet, var det for at øge muligheder for nye tiltag.

Regnskabs årets resultat viser et overskud på 78.923,93 kr. Dette skyldes dog, at der heri er indregnet den kompensation på kr. 100.000 kr,- som vi har modtaget fra Halsnæs Forsynings pumpestation i Parken. Fratrækkes denne, har den øvrige drift givet et underskud på kr.

21.076,07.

De væsentlige årsager til de højere udgifter skyldes ekstraordinære store udgifter til vedligeholdelse og installation af vand i Ishuset, og ikke mindst de udgifter Borgerforeningen har påtaget sig i forbindelse med afholdelse af Liselejeugen og arrangementerne omkring denne.

Fra Halsnæs Kommune har vi dog tilsagn om dækning af udgifter for ca. kr. 11.000,- i forbindelse med Børne Malerdagen i Liselejeugen.

Borgerforeningens samlede beholdning udgør ved regnskabsårets afslutning kr. 187.905,69.

Regnskabet er revideret og godkendt af Lone Heidemann og Leif Boss-Henrichsen.

Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag:

1. Uændret Kontingent på 200,- for et medlem. Vedtaget af forsamlingen.

F. Valg af bestyrelse

Formandsvalg: Hans Jørgen Hansen – formand – ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsens forslag til ny formand, Conni Juhl for Liseleje borgerforening.

På valg var: Bjarne Pedersen (Bestyrelsens forslag til genvalg)

Berit Jendal (gik før tid = nyvalg)

Palle Henriksen (Bestyrelsens forslag til genvalg)

Valg af ny formand: Conni Juhl.

Valg af nye bestyrelses medlemmer: På valg blev følgende personer foreslået:

Bjarne Pedersen, Palle Henriksen, Tina Vad, Anouschka Andersen, Rikke Cordes og Gitte Jarlholm.

Valget måtte afgøres via skriftlig afstemning, hvilket skabte forvirring med stemmeberettigelse via medlemskab og antal stemmer blandt de fremmødte. Valget blev afgjort via flest antal stemmer og nedenstående blev valgt til bestyrelsen:

Tina Vad

Anouschka Andersen

Rikke Cordes

Palle Henriksen

Bjarne Pedersen, fik ifølge skriftlig afstemning ikke stemmer nok til at blive genvalgt til bestyrelsen.

G. Valg af bestyrelssuppleanter

Suppleanter til valg blev følgende foreslået:

Bjarne Pedersen

Gitte Jarlholm

Berit Elgaard

Gitte Jarlholm og Berit Elgaard, fik flest skriftlige stemmer og blev valgt som bestyrelses suppleanter.

Valg resultat

Ifølge vedtægter, skal man være betalende medlem for at stille op til valg i bestyrelsen. Der har været en misforståelse i forbindelse med tolkning af vedtægterne og hvornår man er berettiget til at stemme ved valg.

Der har derfor efterfølgende vist sig, at 2 af de valgte som opstillede til valg (Rikke Cordes og Gitte Jarlholm) ikke var medlem i borgerforeningen og derfor ikke kan vælges til at være i bestyrelsen.

Da ovennævnte kandidater, ikke var opstillingsberettiget, er bestyrelsens kandidat, Bjarne Pedersen valgt.

Bjarne Pedersen har imidlertid valgt at trække sig fra posten i det omfang, at den nyvalgte formand har skønnet at dette vil være til Liseleje Borgerforenings bedste, og såfremt at ikke valgbare kandidater medvirker I bestyrelsen. Berit Elgaard er derfor indgået som bestyrelsesmedlem.

Efter afklaring og konfirmering af valgresultatet er den nye bestyrelse nu sammensat med følgende bestyrelse:

Conni Juhl – Formand – valgt for 2 år

Tina Vad – bestyrelsesmedlem – valgt for 2 år

Anouschka Andersen – bestyrelsesmedlem – valgt for 2 år

Palle Henriksen – bestyrelsesmedlem – genvalgt for 2 år

Holger Garmon – bestyrelsesmedlem – på genvalg i 2016

Ole Holstein – kasserer – på genvalg i 2016

Berit Elgaard – valgt for 2 år

Suppleanter

Ingen

H. Valg af revisor

Leif Boss-Henrichsen og Lone Heidemann er genvalgt som revisorer.

I. Valg af revisorsuppleant

Arne Klausen genvalgt som revisorsuppleant

J. Eventuelt

1. Hegn ved havtyren skal repareres.

2. forslag: Fiskeruse på havtyren, pt. Er der ingen da denne er gået itu pga slitage.

3. Hærværk på havtyren: Naturstyrelsen vil ændre skiltningen for opholdelse på havtyren efter kl. 22 forbudt.

4. Indkøb af ny fiskeruse: borgerforeningen må selv afholde halvdelen af udgiften til indkøb af ny fiskeruse som er anslået til at koste ca. 30.000 kr. Beløbet vil forsøges indsamlet via borgerne og de flittige brugere af legepladsen.

Den 2. November 2015

Referent: Conni Juhl

Dirigent: Ole Holstein

 
Du er her: Forside Praktisk info Generalforsamling Generalforsamling 2015