Liseleje

Liseleje Borgerforening

Borgerforeningen efterlyser frivillige:
Aktiviteter for alle i Uge 30 
Sankt Hans 
Efterårsferiearrangement 
Julepyntning af byen 2017
Fotografer til arrangementer

Parken i Liseleje

Kontakt os hvis du har ideer til anvendelse af arrangementer i parken, som vi kan slutte op om. 

Kontakt Liseleje Borgerforening

Formand: Conni Juhl
Tlf 3132 3124 el. 3075 9426
Mail: By_connijuhl_liseleje@hotmail.com

Like os på Facebook

Ishuset i Liseleje

Om Ishuset

Havtyren

Havtyr_DSC3661_joa
Naturlegepladsen Havtyren

Vedtægter for Liseleje Borgerforening

 

Navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er Liseleje Borgerforening og har hjemsted i Liselejeområdet.

Stk. 2. Foreningen er upolitisk.

 

Formål

§ 2. Foreningens formål er at varetage Liselejes interesse for udvikling, miljø og forskønnelse i samarbejde med medlemmerne.

Stk. 2. Parken ejes og vedligeholdes af borgerforeningen.

Stk. 3. Det gamle Ishus vedligeholdes af borgerforeningen.

Stk. 4. Intet formål må vedrøre privat ejendom eller område dog med undtagelse af juleudsmykning.

Stk. 5. Tilvejebringelse af midler foregår ved afholdelse af arrangementer og aktiviteter i området.

 

Medlemmer

§ 3. Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år.

Stk. 2. Medlemskabet består kun, så længe kontingentet er betalt.

Stk. 3. Kun medlemmer har tale- og stemmeret ved foreningens generalforsamling.

 

Kontingent

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves en gang årligt inden den 1. juni, gældende for et år jf. kontingentopkrævningen.

 

Bestyrelsen

§ 5. Foreningens daglige drift forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af syv medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 2. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. Næstformand og sekretær konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen har mulighed for at antage en ulønnet forretningsfører.

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 7. Der skal mindst føres beslutningsprotokol for alle bestyrelsesmøder.

Stk. 8. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

Generalforsamling

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes indenfor perioden 1. oktober – 30. november. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde som observatør eller taler. Alle medlemmer har stemmeret.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel via lokalpressen med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 13 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 5. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisorer
  • Valg af revisorsuppleanter
  • Eventuelt

Stk. 6. I ulige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for to år ad gangen. Øvrige valg gælder kun for et år ad gangen.

Stk. 7. Valg af formand og kasserer skal ske ved relativt, simpelt flertal.

Stk. 8. Hvis suppleanter indtræder i bestyrelsen, følges perioden for den post, som suppleanten indtræder i. Hvis formanden fratræder før tid, konstituerer bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand, som sidder til førstkommende generalforsamling. En suppleant indtræder herefter i bestyrelsen.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter en skriftlig begæring med motiveret dagsorden herom.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter begæringen og skal indkaldes med motiveret dagsorden i lokalpressen samt ved post til medlemmer, der er fastboende udenfor området.

Stk. 11. Afviklingen af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for den ordinære generalforsamling.

 

Økonomi

§ 7. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 2. Regnskabsperioden er 1. oktober – 30. september det kommende år.

Stk. 3. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af revisorerne inden fremlæggelse til godkendelse på generalforsamlingen og skal føres efter god forretningsskik.

Stk. 4.  Alle bilag skal attesteres af kassereren/forretningsføreren og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Regnskabet skal foreligge til den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Foreligger regnskabet ikke rettidigt, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, jf. § 6.

Stk. 7. Revisorerne kan gennemføre kasseeftersyn efter behov.

Stk. 8. Foreningen tegnes af kassereren/forretningsføreren eller formanden. Såfremt begge er forhindrede, tegnes foreningen af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 9. Intet medlem kan gøre krav på foreningens midler.

Stk. 10. Bestyrelsen kan ikke underskrive gældsbeviser uden en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 11. Den daglige kassebeholdning må ikke overstige kr. 20.000,-.

 

Vedtægtsændringer

§ 8. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling og kan da kun vedtages, såfremt mindst 1/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

Stk. 2. Såfremt ændringsforslaget begæres på en ekstraordinær generalforsamling jf. § 6, kan forslaget vedtages med relativt, simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 

Opløsning

§ 9. Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en til dette formål særligt indkaldt generalforsamling.

Stk. 2. Til denne beslutning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, samt at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Stk. 3. Såfremt der ikke er fremmødt 1/3 af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling.

Stk. 4. På denne generalforsamling skal mindst 3/4 af de afgivne stemmer være for opløsningen uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 5. Generalforsamlingen skal endvidere træffe beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler og løsøre.

Stk. 6. En eventuel formue skal tilgå en lokal forening med sportslig eller kulturel aktivitet.

 

Ikrafttrædelse

§ 10. Ovenstående er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. oktober 2013 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Stk. 2. Vedtægten afløser vedtægten, som blev godkendt på generalforsamlingen torsdag den 14. oktober 2004 samt alle tidligere vedtægter.

 

 

 
Du er her: Forside Praktisk info Vedtægter